Mae buddsoddiad o £6.6m gan yr Undeb Ewropeaidd wedi’i sicrhau i ehangu ac ymestyn rhaglen gyflogadwyedd yn Abertawe tan 2021.

Fel rhan o’r rhaglen ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’, caiff pum prosiect newydd eu darparu gan Goleg Gŵyr Abertawe mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol.

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at bobl sy’n ddi-waith, sydd wedi’u tangyflogi, neu sydd mewn swyddi cyflog isel. Bydd y rhaglen yn darparu ystod o gefnogaeth, megis hyfforddiant, mentora, lleoliadau gwaith, a chyfleoedd i ennill cymwysterau.

Amcan prosiectau ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ yw gwella gobeithion gyrfaol a sgiliau pobl. Y nod yw helpu mwy na 3000 o bobl dros y ddwy flynedd nesaf, gan helpu i leihau tlodi ac anfantais yn ardal Abertawe.

Bydd y cymorth yn canolbwyntio ar fenywod sydd wedi’u tangyflogi, pobl dros 25 oed â lefel isel o ran sgiliau, neu bobl sydd â chyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio. Bydd hefyd yn ffocysu ar bobl ifanc a phobl sydd wedi’u tangyflogi sy’n wynebu anfanteision megis anableddau neu gyfrifoldebau gofal plant.

Caiff cymorth ei roi hefyd i tua 120 o gyflogwyr er mwyn iddynt ddatblygu arferion gwaith mwy hyblyg a chynhwysol.

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit, Jeremy Miles, sy’n goruchwylio cyllid yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru:

“Mae prosiectau ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ yn cefnogi’r gwaith o greu gweithlu rhanbarthol llwyddiannus, sydd â’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer economi sy’n fwyfwy dibynnol ar wybodaeth.

“Mae Llywodraeth Cymru am wneud Cymru’n lle mwy llewyrchus i fyw a gweithio. Dyma enghraifft arall o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn cefnogi sefydliadau partner i ddiogelu economïau rhanbarthol at y dyfodol.”  

Dywedodd Mark Jones, Pennaeth Cyngor Gŵyr Abertawe:

“Mae Cyngor Gŵyr Abertawe yn falch iawn o arwain y rhaglen hon, a fydd yn cyfrannu at un o’n prif flaenoriaethau ac a fydd yn diwallu un o anghenion penodol ein cymuned leol yn Abertawe.”

Advertisement

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page