Ydych chi erioed wedi meddwl sut brofiad fyddai bod yn rhan o dîm arobryn, yn dysgu mewn Coleg addysg bellach sy’n flaenllaw yn y sector?

Coleg lle mae canlyniadau Safon Uwch yn perfformio’n sylweddol well na chyfartaledd cenedlaethol Cymru gan 8% yn y graddau uchaf, lle mae myfyrwyr galwedigaethol yn cynrychioli Cymru mewn cystadlaethau sgiliau ar draws y byd, a lle mae’r staff addysgu eu hunain wedi ennill medalau o fri?

Os felly, gallai 2020 fod yn gyfle i chi ddarganfod hyn!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio Academi Addysgu bwrpasol newydd sbon yn y Flwyddyn Newydd - cyfle datblygu gwych i’r rhai sy'n ystyried gyrfa yn y sector cyffrous a chyflym hwn.

Diolch i arian y Gronfa Datblygu Sgiliau, mae’r Coleg wrthi’n ceisio recriwtio myfyrwyr sydd wedi graddio’n ddiweddar, neu weithwyr proffesiynol sydd â phrofiad diwydiant, mewn meysydd sydd wedi’u nodi fel blaenoriaethau sgiliau i Gymru gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, wyddoniaeth, mathemateg, troseddeg, busnes, cyfrifeg, TG, tirlunio, peirianneg ac arlwyo.

“Rydyn ni'n wirioneddol awyddus i ddatblygu talent gynhenid trwy ein hacademi addysgu bwrpasol, sydd wedi’i chynllunio’n ofalus i drochi darpar staff darlithio yn eu pwnc,” meddai Deon y Gyfadran Lucy Hartnoll. “Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dilyn rhaglen fewnol a ddarperir gan ein staff eithriadol ac sy’n seiliedig ar y rhinweddau craidd sydd eu hangen i addysgu ein cyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol yn llwyddiannus a chodi safonau hyd yn oed ymhellach.”

Bydd cyfranogwyr yr Academi Addysgu yn cael eu mentora’n agos gan arbenigwyr pwnc trwy gydol y broses, a byddant yn cwblhau unedau Agored Lefel 4 yn ogystal â mynychu tiwtorial am awr yr wythnos, arsylwi addysgu yn eu dewis faes a hyfforddi o amgylch Bagloriaeth Cymru.

Pan fydd rhaglen chwe mis yr Academi Addysgu yn dod i ben, gallai dysgwyr fod yn gymwys i symud ymlaen i gymhwyster TAR.

“Mae hwn yn gyfle datblygu gwych i rywun sydd wedi graddio’n ddiweddar, rhywun sy’n cwblhau cymhwyster ôl-raddedig, neu rywun sydd wedi gweithio mewn diwydiant ac sydd am gael pluen arall yn ei het,” ychwanegodd Lucy. “Bydd cwblhau rhaglen yr Academi Addysgu yn paratoi’r dysgwyr hyn yn wych ar gyfer y dyfodol. Bydd yn rhywbeth teilwng i’w roi ar eu CV a bydd y Coleg yn ymwybodol ohonyn nhw pan fydd swyddi darlithio ar gael.”

DIWEDD

Bydd yr Academi Addysgu gyntaf yn dechrau ym mis Chwefror 2020 a bydd yn rhedeg tan yr haf.

I ymgeisio ewch i www.gcs.ac.uk/cy/jobs

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn chwilio am bobl sydd wedi graddio’n ddiweddar neu bobl sydd â phrofiad diwydiant perthnasol yn y meysydd canlynol

 • Cemeg
 • Bioleg
 • Seicoleg
 • Mathemateg
 • Busnes
 • Economeg
 • Cyfrifeg
 • Troseddeg/Y Gyfraith
 • TG
 • Garddwriaeth a thirlunio
 • Peirianneg
 • Adeiladu
 • Arlwyo a lletygarwch.

Gwybodaeth ychwanegol:

Beth yw'r Academi Addysgu?
Rhaglen hyfforddi athrawon gychwynnol yw Academi Addysgu Coleg Gŵyr Abertawe sy’n bwriadu rhoi’r sgiliau a’r profiad sylfaenol i chi er mwyn symud ymlaen i rôl ddarlithio.

Bydd ein staff profiadol yn eich hyfforddi a’ch cefnogi a byddwch yn cael gwybodaeth ac ymarfer rhagorol i addysgu yn y sector addysg bellach.

Beth yw’r ymrwymiadau amser gofynnol?
Byddwch yn mynychu sesiwn tair awr un noson yr wythnos (i’w gadarnhau) am 20 wythnos a byddwch yn astudio ar gyfer cymwysterau Agored Lefel 4. Yn ogystal, cewch diwtorial un awr gyda mentor addysgu a rhwng pedair a chwe awr o brofiad addysgu (arsylwadau, addysgu tîm) yr wythnos.

Trefnir y profiad tiwtorial ac addysgu ymarferol o amgylch eich ymrwymiadau cyfredol a gellid ei wneud dros ddiwrnod neu sawl diwrnod.

Pa gymwysterau/brofiad sydd eu hangen arnaf?
I hyfforddi yn ein meysydd Safon Uwch byddwch wedi graddio yn y pwnc perthnasol gyda gradd anrhydedd 2.2 o leiaf.

Ar gyfer ein meysydd galwedigaethol bydd angen o leiaf gymhwyster Lefel 4 arnoch yn y maes neu wedi cael profiad diwydiannol/proffesiynol sylweddol yn eich maes ac yn meddu ar gymwysterau proffesiynol perthnasol.

O ran sgiliau personol, rydym yn chwilio am bobl sydd â brwdfrydedd ac angerdd am eu disgyblaeth yn ogystal â chwaraewyr tîm da a menter.

Beth yw’r profiad ymarferol yn yr ystafell ddosbarth?
Byddwch yn treulio amser gyda thîm addysgu dynodedig a byddwch yn cynnal arsylwadau yn seiliedig ar y theori a’r addysgeg y rhoddwyd sylw iddynt yn ystod eich sesiynau wedi’u haddysgu a’ch tiwtorial.

Wrth i chi fagu hyder, byddwch yn gallu addysgu tîm neu gyflwyno sesiynau meicro-addysgu ym mhresenoldeb darlithydd yr ystafell ddosbarth.

Beth yw’r manteision i mi?
s byddwch yn ennill lle yn ein Hacademi Addysgu byddwch yn gweithio’n agos gyda thimau addysgu ac arweinwyr y cwricwlwm.

Gallai dilyniant llwyddiannus trwy’r rhaglen arwain at oriau addysgu â thâl pe byddent ar gael (yn amodol ar wiriadau DBS) a swydd addysgu barhaol yn y Coleg (yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus).

Gall cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus arwain at ddilyniant i’n rhaglen TAR.

Sut ydw i’n gwneud cais?
Ewch i www.gcs.ac.uk/cy/jobs lle byddwch yn gweld yr Academi Addysgu yn cael ei hysbysebu. Llenwch y ffurflen gais ac, yn yr adran wybodaeth ychwanegol, dywedwch wrthym - mewn dim mwy na 250 gair - pam rydych yn teimlo y dylech gael eich ystyried ar gyfer y rhaglen hon.

Oes cost?
Mae’r rhaglen yn rhad ac am ddim ar wahân i gost gychwynnol o £50 i dalu am wiriadau DBS.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 17 Ionawr
Cyfweliadau: Dydd Gwener 24 Ionawr
Dyddiad cychwyn ymgeiswyr llwyddiannus: Dydd Mawrth 4 Chwefror
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Newsroom Activity

EKC Group had a status update on Twitter 1 minute ago

RT @Chef_Coleby: Very nice work @max_pashley5 I think you undersold it by calling it a ‘box’. Great centrepiece today! @BroadstairsCol @EKC…
View Original Tweet

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In May 2020, FE News had over 120,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page