To mark #BritishScienceWeek, a programme to attract young people into engineering #careers is being extended to primary schools, Education Minister Kirsty Williams @wgmin_education has announced today (12 Mar).

Cynllun gwyddoniaeth yn ceisio ysbrydoli darpar beirianwyr CymruThe Engineering Education Scheme Wales (EESW) currently undertakes activities to promote Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) subjects and careers to high school students.  

The scheme is being made available to children under 11 and at schools in East Wales. The activities for young people include developing skills in software design and digital manufacturing and meeting industry role models to encourage children to pursue science qualifications.

The scheme also includes activities which promote STEM subjects among young women and challenge gender stereotypes.

Kirsty Williams said:

“It’s important for economic growth in Wales that we have enough people going into STEM careers. So the younger we give our children the opportunity to learn about science – and in a fun and engaging way – the more likely they are to build the confidence and skills to study science subjects later in their careers.

“One of my priorities is also to get more young women into STEM subjects. Expanding the scheme to younger students and to more parts of Wales will allow more girls to believe a career in science or engineering is for them.  

“We know through science that for every action there is an equal and opposite reaction. I look forward to this action getting the reaction we want – to get even more young people in Wales into science!”

Some of Engineering Education Scheme Wales’ activities include:

  • F1 in Schools (Years 7 to 13)

A competition where teams of pupils design and manufacture CO2-powered F1 racing cars using computer design software. The learners develop their knowledge of physics, aerodynamics, design and manufacturing in a practical and imaginative way, as well as skills such as leadership and teamwork.

  • Girls into STEM (Years 8 & 9)

       This initiative aims to encourage female pupils to take an active interest in STEM subjects prior to making their GCSE choices. Visits are arranged for groups of pupils to a company in Wales or university department. Companies hosting visits currently include Ford, Wafer Fab, Safran Seats, Viridor, Sony and BT.

  • Tomorrow’s Engineers – 11 to 14 year olds

        A team-based activity to construct and programme a LEGO robot to complete aviation-themed missions and solve other engineering problems.

  • Headstart Cymru – Year 12

       Residential courses to give students the opportunity to spend time at an Engineering, Product Design or Computing Department at university prior to submitting their UCAS application.

  • Jaguar Primary School Challenge – Years 2 to 6

        The Challenge is a chance to inspire young minds to become engineers by designing and manufacturing the fastest car possible.

Cynllun gwyddoniaeth yn ceisio ysbrydoli darpar beirianwyr Cymru

Er mwyn nodi Wythnos Wyddoniaeth Prydain, mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi heddiw bod rhaglen i ddenu pobl ifanc i ddilyn gyrfa ym maes peirianneg yn cael ei hymestyn i ysgolion cynradd.

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn cynnal gweithgareddau i hyrwyddo pynciau a gyrfaoedd ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ymysg myfyrwyr ysgolion uwchradd. 

Mae’r cynllun bellach yn cael ei gynnig i blant o dan 11 oed ac mewn ysgolion yn Nwyrain Cymru. Mae’r gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc yn cynnwys datblygu sgiliau dylunio meddalwedd a gweithgynhyrchu digidol a chyfarfod â phobl o fyd diwydiant y gall plant eu hefelychu er mwyn eu hannog i ennill cymwysterau ym maes gwyddoniaeth.

Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys gweithgareddau sy’n hyrwyddo pynciau STEM ymysg menywod ifanc ac yn herio stereoteipiau ar sail rhyw.

Dywedodd Kirsty Williams:

“Mae’n bwysig o ran twf economaidd yng Nghymru bod digon o bobl yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd mewn meysydd STEM. Felly cynharaf yn y byd yr ydyn ni’n rhoi’r cyfle i’n plant ddysgu am wyddoniaeth - a hynny mewn ffordd hwyliog a diddorol - y mwyaf tebygol yw hi y byddant yn datblygu’r hyder a’r sgiliau i astudio pynciau gwyddonol yn ddiweddarach yn eu gyrfaoedd.

“Mae’n un o’m blaenoriaethau i hefyd i gael mwy o fenywod ifanc i astudio pynciau STEM. Bydd estyn y cynllun i fyfyrwyr iau ac i rannau eraill o Gymru yn caniatáu i fwy o ferched gredu bod gyrfa ym maes gwyddoniaeth neu beirianneg yn addas ar eu cyfer. 

“Fe wyddom ni o fyd gwyddoniaeth fod i bob gweithred ymateb hafal a dirgroes. Rwy’n edrych ymlaen at gael yr ymateb yr hoffem ni ei weld - sef gweld mwy fyth o bobl ifanc yn mynd i faes gwyddoniaeth yng Nghymru!”

Dyma rai o weithgareddau Cynllun Addysg Beirianneg Cymru:

  • F1 mewn Ysgolion (Blynyddoedd 7 i 13)

Cystadleuaeth lle mae timau o ddisgyblion yn dylunio ac yn cynhyrchu ceir rasio F1 wedi eu pweru â CO2 gan ddefnyddio meddalwedd dylunio cyfrifiadurol. Mae’r dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o ffiseg, erodynameg, dylunio a gweithgynhyrchu mewn ffordd ymarferol a dychmygus, yn ogystal â sgiliau fel arwain a gwaith tîm.

  • Denu Merched i Faes STEM (Blynyddoedd 8 a 9)

Nod y fenter hon yw annog disgyblion benywaidd i gymryd diddordeb byw mewn pynciau STEM cyn iddynt wneud eu dewisiadau TGAU. Mae’n cynnig cyfleoedd i grwpiau o ddisgyblion ymweld â chwmni yng Nghymru neu adran mewn prifysgol. Ar hyn o bryd, mae’r cwmnïau sy’n croesawu ymweliadau yn cynnwys Ford, Wafer Fab, Safran Seats, Viridor, Sony a BT. 

  • Peirianwyr y Dyfodol – 11 i 14 oed

Gweithgaredd tîm er mwyn adeiladu a rhaglennu robot LEGO a fydd yn cyflawni tasgau ar thema hedfan a datrys problemau peirianneg eraill.

  • Headstart Cymru – Blwyddyn 12

Cyrsiau preswyl sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr dreulio amser mewn Adran Peirianneg, Dylunio Cynnyrch neu Gyfrifiadura mewn prifysgol cyn iddynt gyflwyno eu cais UCAS.

  • Her Ysgol Gynradd Jaguar – Blynyddoedd 2 i 6

Mae’r her yn gyfle i ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn beirianwyr drwy ddylunio a chynhyrchu’r car cyflymaf posibl.

 

You may also be interested in these articles:

Sponsored Video

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Newsroom Activity

Educating yourself in Prison: an inside job

Educating yourself in Prison: an inside job

FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter 2 days ago

RT @NCFE: ‘For as long as humans have worked, and whatever industry they may have worked in, success has always been predicated on having t…
View Original Tweet

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In Jan 2021, FE News had over 173,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector, putting us in the top 2,000 websites in the UK.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page