The Welsh Education Minister, Kirsty Williams, has today (3 Mar) announced plans for more pupils in Wales to have the opportunity to return to the classroom ahead of the Easter break.  

Speaking in a video released on her Twitter channel, the Minister confirmed that schools would be given the opportunity to welcome back learners in years 7, 8 and 9.

The aim will be to give learners the opportunity to check in with teachers, with a focus on support for wellbeing, and readiness for a full return to school after the Easter holidays.

The planned return of younger secondary school pupils would be in addition to all primary pupils, who are expected to return from 15 March, along with learners in years 10 and 12, those in exam years and students doing similar qualifications in colleges.

Younger primary pupils have been able to return to their classrooms since Monday, 22 February.

The plans will be subject to the regular three-week review of coronavirus regulations by the Welsh Government on Friday 12 March.

The Minister said:

“Opening up education is a top priority for the Welsh Government and I am pleased to share some positive news on that front today.

“This is the second week for our youngest pupils to be back in school and I have seen first-hand what a difference this is already making – thank you once again to everyone who is making this possible.

“We have already announced that from the 15th March, if the scientific advice still says it is safe to do so, all remaining primary school children will start to return to school, along with those in exam years and students doing similar qualifications in colleges and work-based learning. There will also be flexibility for those in years 10 and 12.

“I have also shared my intention to get all learners back to schools, colleges and training providers after the Easter break.

“Today, I am able to confirm our intentions to go even further, even earlier, and give schools the opportunity to welcome back learners in years 7, 8 and 9 before the Easter break.

“This would be to give learners the opportunity to check-in with teachers, with a focus on support for wellbeing, and readiness for a full return to school after Easter.

“I want to make clear now that this will not be a full return to school for years 7, 8 and 9 before Easter. The focus before Easter will be on learners who are undertaking qualifications, especially those in Years 11 and 13, and those studying practical vocational qualifications.

“We will publish full guidance for schools from 9am today, that will help with all the necessary planning.

“We will also be organising more virtual sessions for heads, which I know you have found useful, and I will share details on social media.

“I would like to thank all of you once again for following the rules, driving down the transmission of the virus, and for giving us even more headroom to get learners back to our schools and colleges.

“Together we will keep Wales safe and together we will keep Wales learning.”

Mwy o ddisgyblion i gael y cyfle i ddychwelyd i’r ysgol cyn y Pasg

Heddiw, mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi cynlluniau i fwy o blant gael y cyfle i ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth cyn gwyliau’r Pasg.  

Wrth siarad mewn fideo a ryddhawyd ar ei sianel Twitter, cadarnhaodd y Gweinidog y byddai ysgolion yn cael y cyfle i groesawu’n ôl y dysgwyr hynny ym mlynyddoedd 7, 8 a 9.

Y nod fydd rhoi cyfle i ddysgwyr gael sgwrs â’r athrawon, er mwyn rhoi sylw i'r cymorth sydd ar gael ar gyfer eu lles, a gwneud yn siŵr eu bod yn barod i ddychwelyd i'r ysgol yn llawn ar ôl gwyliau'r Pasg.

Byddai'r cynlluniau i ddisgyblion uwchradd iau ddychwelyd yn un sy’n ychwanegol at bob disgybl cynradd – y disgwylir iddynt ddychwelyd o 15 Mawrth – ynghyd â dysgwyr ym mlynyddoedd 10 a 12, y rhai mewn blynyddoedd arholiad a myfyrwyr sy'n gwneud cymwysterau tebyg mewn colegau.

Mae disgyblion cynradd iau wedi gallu dychwelyd i'w hystafelloedd dosbarth ers dydd Llun, 22 Chwefror.

Bydd y cynlluniau'n destun adolygiad tair wythnos rheolaidd o reoliadau'r coronafeirws gan Lywodraeth Cymru ddydd Gwener 12 Mawrth.

Dywedodd y Gweinidog: “Mae agor lleoliadau addysg i bob disgybl yn brif flaenoriaeth i ni yn Llywodraeth Cymru, ac rwy'n falch i allu rhannu rhywfaint o newyddion cadarnhaol o ran hynny heddiw.

“Dyma'r ail wythnos i'n disgyblion ieuengaf fod nôl yn yr ysgol ac rwy wedi gweld fy hunan y gwahaniaeth y mae hyn eisoes yn ei wneud – diolch unwaith eto i bawb sy'n gwneud hyn yn bosibl.

“Rydyn ni eisoes wedi cyhoeddi, o 15 Mawrth – os yw'r cyngor gwyddonol yn dal i ddweud ei bod yn ddiogel inni wneud hynny – y bydd pob plentyn ysgol gynradd sy'n weddill yn dechrau dychwelyd i'r ysgol, ynghyd â'r rhai mewn blynyddoedd arholiad a myfyrwyr sy'n gwneud cymwysterau tebyg mewn colegau a dysgu seiliedig ar waith. Rydyn ni hefyd yn cynnig hyblygrwydd i'r rheini ym mlynyddoedd 10 a 12.

“Rwy hefyd wedi rhannu fy mwriad i gael pob dysgwr yn ôl i ysgolion, colegau a lleoliadau hyfforddiant ar ôl gwyliau'r Pasg.

“Heddiw, galla’ i gadarnhau ein bwriad i fynd ymhellach yn gynt, gan roi cyfle i ysgolion groesawu yn ôl eu dysgwyr ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 cyn gwyliau'r Pasg.

“Byddai hynny'n rhoi cyfle i ddysgwyr gwrdd â'u hathrawon i drafod eu lles a gwneud yn siŵr eu bod yn barod i ddychwelyd i'r ysgol yn llawn ar ôl y Pasg.

“Hoffwn i ei gwneud yn hollol glir nad yw hyn golygu y bydd dysgwyr blynyddoedd 7, 8 a 9 yn dychwelyd i'r ysgol yn llawn cyn y Pasg.

“Cyn y Pasg, rydyn ni'n canolbwyntio ar ddysgwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau, yn enwedig y rheini ym Mlynyddoedd 11 a 13, a'r rhai sy'n astudio cymwysterau galwedigaethol ymarferol.

“Byddwn ni'n cyhoeddi canllawiau llawn i ysgolion heddiw, a bydd y rheini'n helpu mewn perthynas â'r holl gynllunio angenrheidiol.

“Byddwn ni hefyd yn trefnu mwy o sesiynau rhithwir ar gyfer penaethiaid, gan eich bod wedi rhoi gwybod eu bod yn ddefnyddiol. A byddaf yn rhannu'r manylion ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Hoffwn i ddiolch i bob un ohonoch chi unwaith eto am ddilyn y rheolau, lleihau trosglwyddo'r feirws, ac am ganiatáu mwy o hyblygrwydd i ni gael dysgwyr yn ôl i'n hysgolion a'n colegau.

"Gyda'n gilydd byddwn ni'n cadw Cymru'n ddiogel, a gyda'n gilydd byddwn ni'n sicrhau bod dysgwyr Cymru'n dal ati i ddysgu.”

You may also be interested in these articles:

The Ufi VocTech Challenge – what does it mean for FE? #VocTechFutures Episode 3

Sponsored Video

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In Jan 2021, FE News had over 173,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector, putting us in the top 2,000 websites in the UK.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page