Education Minister, Kirsty Williams

The Welsh Government has today (15 May) published a document setting out how it is considering the next phase for schools and colleges, in response to COVID-19.

The Education Minister, Kirsty Williams, has described the working document as “setting out our current thinking” for how schools, other education settings and childcare providers’ operations will change to allow social distancing and other factors.

Most schools have been closed since the start of the pandemic, with some open for the children of critical workers and vulnerable children.

The Decision framework for the next phase of education and childcare  builds on the five principles published by the Minister last month.

The Welsh Government is working with scientists, public health experts, teachers, education providers, trade unions and local authorities to consider the options for the next phase for schools and settings with similar challenges, such as childcare providers and further education colleges.

The First Minister today published a ‘roadmap’ for how the Welsh Government will move out of the lockdown phase.

Kirsty Williams said:

“As the Education Minister for Wales, I will make the decisions on how and when more pupils in Wales will return to school. Today I am sharing further information on how those decisions will be reached.

“Nothing would make me happier than seeing our classrooms full again. But I want to be clear that this framework does not – and I will not - set an arbitrary date for when more pupils will return to school. Setting a date before we have more evidence, more confidence and more control over the virus would be the wrong thing to do.

"This will not be one decision but a series of decisions over time increasing, or if need be, decreasing operation. These changes will be complex, with many different considerations. I want the working document to be a stimulus for wider discussion and feedback.

“I am sharing this today to be as transparent as possible. I want everyone to know the extent of the issues related to the next phase. 

“When we are ready to move into that next phase, I will ensure that there is enough time for preparation and for staff to carry out any necessary training.”

Margaret Davies, Head of St Christopher’s School in Wrexham, said:

“We’ve been fortunate to be working alongside the Welsh Government and head teachers on our return to school plans. Basing plans on the most up-to-date information and evidence has given me the confidence that, when we are ready to open our schools, this will be done as safely as possible.

Gwenllian Lansdown-Davies, Chief Executive of Mudiad Meithrin, said:

“I’m glad to be invited to contribute to the work, given the innate importance of the sector in its own right and how integral it will be to the re-openings of schools as well.”

Simon Pirotte, Chief Executive of Bridgend College, added:

“Our Education Minister, Kirsty Williams, has been quite clear that the health and well-being of our staff and learners is paramount and decisions will be based on a solid bank of evidence. I’m confident that, through working together in Wales, we can manage this transition”

The Decision framework for the next phase of education and childcare: considerations planning and challenges

On 28 April, the Education Minister sets out five key principles for schools’ return:

  • The safety and mental, emotional and physical wellbeing of students and staff
  • Continuing contribution to the national effort and strategy to fight the spread of Covid-19
  • Having the confidence of parents, staff and students - based on evidence and information - so that they can plan ahead
  • Ability to prioritise learners at key points, including those from disadvantaged backgrounds
  • Having guidance in place to support measures such as distancing, managing attendance and wider protective actions.

Y Gweinidog Addysg yn datgan ‘y ffordd o feddwl’ am ddychwelyd i ysgolion

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dogfen sy’n datgan sut mae’n ystyried y cam nesaf i ysgolion, fel ymateb i COVID-19.

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi disgrifio’r ddogfen waith fel un sy’n “datgan ein ffordd o feddwl ar hyn o bryd” ar gyfer sut bydd gweithrediadau ysgolion, lleoliadau addysg eraill a darparwyr gofal plant yn newid er mwyn caniatáu cadw pellter cymdeithasol a ffactorau eraill.

Mae’r rhan fwyaf o ysgolion wedi bod ar gau ers dechrau’r pandemig, gyda rhai ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed.

Mae’r Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant: ystyriaethau, cynlluniau a heriau yn adeiladu ar y pum egwyddor a gyhoeddwyd gan y Gweinidog fis diwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda gwyddonwyr, arbenigwyr iechyd y cyhoedd, athrawon, darparwyr addysg, undebau llafur ac awdurdodau lleol i ystyried yr opsiynau ar gyfer y cam nesaf i ysgolion a lleoliadau gyda heriau tebyg, fel darparwyr gofal plant a cholegau addysg bellach.    

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru heddiw cynllun ar gyfer sut bydd Llywodraeth Cymru yn symud allan o’r cyfyngiadau presennol.    

Dywedodd Kirsty Williams:

“Fel Gweinidog Addysg Cymru, byddaf yn gwneud penderfyniadau am sut a phryd bydd mwy o ddisgyblion yng Nghymru’n dychwelyd i’r ysgol. Heddiw, rwyf yn rhannu rhagor o wybodaeth am sut bydd y penderfyniadau hynny’n cael eu gwneud.

“Ni fyddai unrhyw beth yn fy ngwneud i’n hapusach na gweld ein hystafelloedd dosbarth yn llawn eto. Ond rydw i eisiau dweud yn glir nad yw’r fframwaith hwn – ac na fyddaf i – yn pennu dyddiad mympwyol ar gyfer pryd bydd rhagor o ddisgyblion yn dychwelyd i’r ysgol. Byddai pennu dyddiad cyn bod gennym ni fwy o dystiolaeth, mwy o hyder a mwy o reolaeth dros y feirws yn beth anghywir i’w wneud.       

“Nid un penderfyniad fydd hwn, ond cyfres o benderfyniadau dros amser yn cynyddu, neu os bydd angen, yn cyfyngu ar weithrediad. Bydd y newidiadau hyn yn gymhleth, gyda llawer o ystyriaethau gwahanol. Rwy’’ am i'r ddogfen waith annog adborth a thrafodaeth ehangach.

"Rwy'n rhannu hyn heddiw i fod mor dryloyw â phosibl. Rwy’ am i bawb wybod hyd a lled y materion sy'n gysylltiedig â'r cam nesaf. 

"Pan fyddwn ni'n barod i symud i'r cam nesaf, byddaf yn sicrhau bod digon o amser i baratoi ac i'r staff wneud unrhyw hyfforddiant angenrheidiol."

Dywedodd Margaret Davies, Pennaeth Ysgol Sant Christopher yn Wrecsam:

"Rydyn ni wedi bod yn ffodus i fod yn gweithio law yn llaw â Llywodraeth Cymru a phenaethiaid ar ein cynlluniau dychwelyd i'r ysgol. Mae seilio cynlluniau ar y wybodaeth a'r dystiolaeth ddiweddaraf wedi rhoi'r hyder imi, pan fyddwn yn barod i agor ein hysgolion, y bydd hyn yn cael ei wneud mor ddiogel â phosibl”.

Dywedodd Gwenllian Lansdown-Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

"Rwy'n falch o gael fy ngwahodd i gyfrannu at y gwaith, o gofio mor bwysig yw'r sector yn ei hawl ei hun a pha mor hanfodol fydd hi i ail-agor ysgolion hefyd."

Ychwanegodd Simon Pirotte, Prif Weithredwr Coleg Pen-y-bont ar Ogwr:

"Mae ein Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi bod yn eithaf clir mai iechyd a lles ein staff a'n dysgwyr sydd bwysicaf a bydd penderfyniadau yn seiliedig ar fanc o dystiolaeth gadarn. Rwy'n hyderus y gallwn, drwy weithio gyda'n gilydd yng Nghymru, reoli'r newid hwn "

You may also be interested in these articles:

Sponsored Video

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Newsroom Activity

FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter 2 hours 34 minutes ago

RT @ClearlySo: The UK #EdTech sector grows to £3.5bn as demand surges for digital classrooms and AR - @FENews https://t.co/JoO01FUTHa #educ…
View Original Tweet

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In May 2020, FE News had over 120,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page