Sector News

The Minister for International Relations and Welsh Language, Eluned Morgan
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

The Minister for International Relations and Welsh Language, Eluned Morgan, has outlined the work the Welsh Government’s network of international offices is doing in supporting Welsh people, including those overseas, through the coronavirus outbreak.

The Welsh Government’s overseas offices have been involved in repatriation, with staff in the Middle East and India instrumental in supporting Welsh citizens in their regions. Among those was Dr Venkat Sundaram, an intensive care consultant at Ysbyty Glan Clwyd, who was assisted in arranging travel home from India.

The Minister will make a statement to the Senedd today, where she will outline some of the current challenges in obtaining PPE from overseas, with over 80 countries imposing export restrictions on some key products. In some countries, severe lockdown restrictions are making it difficult to move products from factories to airports.

The Welsh Government’s overseas network of offices are utilising their relationships with regional governments to source and drive PPE suppliers to the Welsh Government’s procurement team, based in Wales.

A significant amount of the International Relations budget, initially earmarked to pay for activities such as trade missions, has been released to support Wales’ fight against the coronavirus through the Welsh Government’s £500m Covid-19 Economic Resilience Fund.

The Minister has announced additional resources to support Welsh learners and speakers during the coronavirus pandemic. Cysgliad, the Welsh language spelling and grammar checker, will be available free-of-charge to individuals and small businesses by the end of this month, as part of a partnership between the Welsh Government and Bangor University.  This development will be of particular help to non-Welsh speaking parents whose children are in Welsh-medium schools.

A new online course for Welsh learners, run by the National Centre for Welsh Learning, has also seen more than 2,900 expressions of interest, with more than 1,000 starting a Welsh course. The course was established to fill the gap in teaching, as face-to-face classes have been suspended due to the coronavirus.

The Minister said:

“The Covid 19 crisis has had a profound domestic and international impact on all aspects of my portfolio. The Welsh Government’s staff overseas have been working hard to support Welsh citizens, including those who may be stranded overseas, and engaging with businesses to help secure PPE supplies.

“Our offices are playing a key role in ensuring we learn from other countries’ experience of lifting the lock down. Watching how other countries are opening up their schools, shops and public services, as well as learning about testing and tracing can provide a useful map for how Wales could come out of lock down.

“I am also aware that there continue to be Welsh people abroad who continue to need our support and I encourage them to contact me so I can highlight their cases with the Foreign and Commonwealth Office.

“With my Welsh language hat on, we’re taking action to ensure support for Welsh during this time. Cysgliad is a really useful grammar-checking and dictionary tool to help people use Welsh. So I’m delighted to make Cysgliad available free of charge for individuals and small businesses.”

Swyddfeydd tramor yn chwarae rôl allweddol yn ystod argyfwng y coronafeirws

Mae’r Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, wedi amlinellu’r gwaith sy’n cael ei wneud gan rwydwaith o swyddfeydd rhyngwladol Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl o Gymru. Mae’r gwaith hwnnw’n cynnwys helpu’r rheini sydd dramor, drwy gyfnod argyfwng y coronafeirws.

Mae swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru wedi bod yn chwarae rhan bwysig yn ailwladoli dinasyddion o Gymru. Mae staff yn y Dwyrain Canol ac yn India wedi cefnogi dinasyddion o Gymru yn eu rhanbarthau. Ymhlith y rheini a gafodd eu cefnogi oedd Dr Venkat Sundaram, meddyg ymgynghorol mewn uned gofal dwys yn Ysbyty Glan Clwyd, a gafodd ei gynorthwyo i drefnu’r daith adref o India.

Bydd y Gweinidog yn gwneud datganiad i'r Senedd heddiw, yn amlinellu rhai o’r heriau wrth geisio cael cyfarpar diogelu personol (PPE) o dramor – o ystyried bod dros 80 o wledydd wedi cyfyngu ar allforio rhai cynhyrchion allweddol. Mewn rhai gwledydd, mae’r cyfyngiadau symud difrifol yn ei gwneud yn anodd i symud cynhyrchion o ffatrïoedd i feysydd awyr. Mae rhwydwaith swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru yn defnyddio'u perthynas â llywodraethau rhanbarthol i sicrhau bod cyflenwyr PPE yn gallu cysylltu gyda tîm caffael Llywodraeth Cymru, sydd wedi'i leoli yng Nghymru.

Mae rhan helaeth o gyllideb ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol, a oedd wedi’i neilltuo i dalu am weithgareddau fel teithiau masnach, wedi’i ryddhau i gefnogi brwydr Cymru yn erbyn y coronafeirws – drwy Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19 Llywodraeth Cymru, sy’n £500m.

Ar ben hynny, mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi adnoddau ychwanegol i gefnogi dysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn ystod pandemig y coronafeirws. Bydd Cysgliad, pecyn meddalwedd sy’n cynnwys rhaglenni gwirio sillafu a gramadeg y Gymraeg, ar gael am ddim am y tro cyntaf i unigolion a busnesau bach erbyn diwedd y mis hwn. Mae hynny’n rhan o bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Bangor. Bydd y datblygiad o gymorth arbennig i rieni di-Gymraeg sydd â phlant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Mae cwrs newydd ar-lein ar gyfer dysgwyr Cymraeg, sy’n cael ei gynnal gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, wedi cael mwy na 2,900 o bobl yn mynegi diddordeb ynddo hefyd, a mwy na 1,000 wedi dechrau cwrs Cymraeg. Cafodd y cwrs ei sefydlu i lenwi bwlch addysgu Cymraeg, gan fod dosbarthiadau wyneb yn wyneb wedi dod i ben dros dro oherwydd y coronafeirws.

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae argyfwng COVID-19 wedi cael effaith ddomestig a rhyngwladol fawr ar bob agwedd ar fy mhortffolio. Mae staff Llywodraeth Cymru dramor wedi helpu i gefnogi dinasyddion o Gymru, gan gynnwys y rheini na allen nhw ddychwelyd adref. Rydyn ni hefyd wedi bod yn meithrin cysylltiadau â busnesau tramor i helpu i gael cyflenwadau o gyfarpar diogelu personol.

"Mae ein swyddfeydd yn chwarae rhan allweddol o ran sicrhau ein bod yn dysgu o brofiad gwledydd eraill o godi cyfyngiadau symud. Gall edrych ar y ffordd y mae gwledydd eraill yn mynd ati i agor eu hysgolion, eu siopau a'u gwasanaethau cyhoeddus, yn ogystal â dysgu am brofi ac olrhain, fod yn fap defnyddiol ar gyfer sut y gallai Cymru godi ei chyfyngiadau symud.

“Rwy hefyd yn ymwybodol bod rhagor o bobl o Gymru sy’n parhau i angen ein cymorth, ac rwy’n eu hannog i gysylltu â mi, er mwyn imi fynd ati i weithio ar eu hachosion gyda’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

“Gan wisgo fy het arall ar gyfer y Gymraeg, rydyn ni'n cymryd camau i sicrhau cefnogaeth i'r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwn. Felly mae'n bleser gennyf gyhoeddi bod y rhaglen ‘Cysgliad’ nawr ar gael yn rhad ac am ddim i unigolion a busnesau bach. Mae Cysgliad yn offeryn gwerthfawr i wirio gramadeg a hefyd geiriadur i helpu pobl i ddefnyddio'r Gymraeg."

Sponsored Video

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Newsroom Activity

Neil Richardson commented on Let’s stop being so quick to axe funding when colleges falter 13 hours 36 minutes ago

Since the call here seems to include Mind the Quality,
in which ways should quality be defined and...

Abertay has published a new article: How do I qualify as a First Aid Trainer? yesterday
FE News: The Future of Education News Channel had a status update on Twitter yesterday

The latest podcasts from FE News for 10/16/2021 - https://t.co/Hyjo6M7BQX
View Original Tweet

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In Jan 2021, FE News had over 173,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector, putting us in the top 2,000 websites in the UK.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page