From education to employment
Hodders T Levels headline banner ad

New guidance will help Wales stay safe and stay learning while dealing coronavirus impact

Welsh Education Minister Kirsty Williams
skillsworldlive roadshow ad

Education Minister @Kirsty_Williams has today (Monday, April 20) published a policy statement called Stay Safe. Stay Learning. which aims to support learners, leaders, governors, practitioners, parents and carers in dealing with the impact of coronavirus.

The Minister launched the guidance on the day that marks the beginning of summer term making Wales the only UK nation to provide national guidance and tools in a coordinated way.

The Minister’s statement makes it clear that the Welsh Government’s priorities will continue to be:

  • the safety and physical and mental health of all learners and the education workforce in Wales,
  • the ability of all learners to keep learning,
  • and learners’ transition back into school and onto the next phase of their learning when it is safe to do so.

Education Minister Kirsty Williams said:

“Over the last few weeks, our education system has faced significant disruption but, as always, it remains of central importance. 

“Today marks the beginning of the summer term, but schools in Wales will not be re-opening their doors to all learners. 

“In these circumstances our task is to find ways to help our children keep learning –  this means enabling remote learning and planning for how we can best help children through this time.

“We must do all we can to mitigate the impact of school closures on our children, in particular those children who face socio-economic disadvantage, as well as learners with special educational needs that research shows will be most affected.

“Leaders and teachers have really stepped up during this crisis and have demonstrated agility and  leadership; remote teaching will require a further adjustment to teaching and different way of working.

“We will also support parents and carers to support their children’s learning, recognising that, while they are a child’s primary educator, they are not teachers and being clear that we do not expect them to recreate school at home. They also have an important role in supporting schools as they would normally do.

“This provision will not mirror what schools would offer during normal times, but I’m confident schools working in partnership with parents and the wider education system will rise to the challenge of engaging our learners, as many are already doing”.

 “I believe the most important thing in this time of unprecedented change and disruption is the safety and well-being of our children and our workforce and doing all we can to support the physical and mental well-being of our children and young people throughout this period.” 

“Our Stay Safe, Stay Learning programme pulls together contributions from across education and beyond to provide support to the whole of our system in Wales.”

In the guidance, the Welsh Government says it will ensure Welsh medium, English medium and bilingual schools and learners will have the same entitlement to support and that particular attention will be given to learners in Welsh medium schools who live in households where Welsh is not spoken to help them find ways to maintain their exposure to the language.

The policy also addresses issues surrounding the reopening schools, on that the Minister said: 

“This will only happen when the scientific advice says it is safe to do so but, even then, we cannot assume that it will be an immediate return to business as usual. 

“This means our remote learning support is likely to have a role to play alongside provision in schools. 

“We also need to consider how to support schools in helping children re-integrate into the school setting when that time comes and determining what the focus of learning should be.”

The statement also acknowledges how Wales is well placed to support schools, practitioners, and learners through its world-leading digital platform Hwb but promises to utilise the technology even further.

The policy statement will now be followed with guidance for head teachers, teachers, teaching assistants, all school staff and parents and carers later this week, with more guidance and resources to be published week commencing Monday, April 27.

The Minister continued: “Our national mission to raise standards, reduce the attainment gap and ensure an education system that is a source of national pride and enjoys public confidence, has driven progress for our learners, teachers, teaching assistants and all education staff and schools over recent years.

“We must not – and will not – lose sight of those shared ambitions for every single child during these extraordinary challenging times.

“We have published the policy statement today to provide reassurance and to let people know what to expect – we will be issuing further guidance for head teachers, teachers, teaching assistants, all education staff and parents and carers later this week.”

Parentkind CEO John Jolly said:

“We welcome the clarity given to parents and carers by the Education Minister about the expectations placed on them during school closures, and commend the additional digital resources made available to help parents support their child’s learning at home.

“But we further value the message that parents aren’t expected to be teachers, and that all families must remember that it is essential to prioritise good mental and physical well-being throughout the home learning period.”  

Cyfarwyddyd newydd i helpu Cymru i gadw’n ddiogel a dal ati i ddysgu wrth ddelio gydag effaith y coronafeirws

Mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi heddiw (dydd Llun, Ebrill 20) ddatganiad polisi o’r enw Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu sy’n ceisio cefnogi dysgwyr, arweinwyr, llywodraethwyr, ymarferwyr, rhieni a gofalwyr i ddelio ag effaith y coronafeirws.

Lansiodd y Gweinidog y cyfarwyddyd ar y diwrnod sy’n nodi dechrau tymor yr haf sy’n golygu mai Cymru yw’r unig wlad yn y DU i ddarparu cyfarwyddyd ac adnoddau cenedlaethol mewn ffordd gydlynol.

Mae datganiad y Gweinidog yn nodi’n glir y bydd blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn parhau fel a ganlyn:

  • diogelwch ac iechyd corfforol a meddyliol yr holl ddysgwyr a’r gweithlu addysg yng Nghymru,
  • gallu’r dysgwyr i gyd i ddal ati i ddysgu,
  • a symud y dysgwyr yn ôl i’r ysgol ac ymlaen i gam nesaf eu dysgu pan mae’n ddiogel gwneud hynny.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams: “Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae ein system addysg ni wedi wynebu tarfu sylweddol ond, fel erioed, mae’n parhau o bwysigrwydd canolog.

“Heddiw yw dechrau tymor yr haf, ond ni fydd ysgolion yng Nghymru’n ailagor eu drysau i’r dysgwyr i gyd.                 

“O dan yr amgylchiadau hyn, ein tasg ni yw dod o hyd i ffyrdd o helpu ein plant ni i ddal ati i ddysgu – mae hyn yn golygu galluogi dysgu o bell a chynllunio ar gyfer sut gallwn ni helpu plant orau yn ystod y cyfnod hwn.

“Mae’n rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i liniaru effaith cau ysgolion ar ein plant ni, yn enwedig y plant hynny sy’n wynebu anfantais economaidd-gymdeithasol, yn ogystal â dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig a fydd yn cael eu heffeithio fwyaf yn ôl yr hyn mae ymchwil yn ei ddangos.

“Mae arweinwyr ac athrawon wedi wynebu’r her yn ystod yr argyfwng yma ac wedi dangos hyblygrwydd ac arweinyddiaeth; bydd addysgu o bell yn galw am addasu pellach ar addysgu a ffordd wahanol o weithio.

“Hefyd byddwn yn cefnogi rhieni a gofalwyr i gefnogi dysgu eu plant, gan gydnabod, er mai hwy yw prif addysgwr eu plant ar hyn o bryd, nad ydynt yn athrawon, a datgan yn glir nad ydym yn disgwyl iddynt ail-greu ysgol gartref. Mae ganddynt rôl bwysig hefyd mewn cefnogi ysgolion fel y byddent yn gwneud fel rheol.

“Ni fydd y ddarpariaeth hon yn adlewyrchu’r hyn fyddai ysgolion yn ei gynnig yn ystod amser arferol, ond rwy’n hyderus y bydd ysgolion sy’n gweithio mewn partneriaeth â rhieni a’r system addysg ehangach yn codi i’r her ac yn gweithio gyda’n dysgwyr ni, fel mae llawer yn gwneud eisoes.”

“Rydw i’n credu mai’r peth pwysicaf yn ystod y cyfnod hwn o newid a tharfu digynsail yw diogelwch a lles ein plant a’n gweithlu ni a gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi lles corfforol a meddyliol ein plant a’n pobl ifanc drwy gydol y cyfnod hwn.” 

“Mae rhaglen Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu yn cynnwys cyfraniadau o bob rhan o’r byd addysg a thu hwnt er mwyn darparu cefnogaeth i’n system gyfan ni yng Nghymru.”                    

Yn y cyfarwyddyd, mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd yn sicrhau bod gan ysgolion a dysgwyr cyfrwng Cymraeg, cyfrwng Saesneg a dwyieithog yr un hawl i gefnogaeth ac y rhoddir sylw penodol i ddysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg sy’n byw mewn cartrefi lle nad yw’r Gymraeg yn cael ei siarad, i’w helpu i ddod o hyd i ffyrdd o gynnal eu cyswllt â’r iaith.                                                           

Hefyd mae’r polisi’n rhoi sylw i faterion cysylltiedig ag ailagor ysgolion ac am hynny dywedodd y Gweinidog: “Dim ond pan fydd y cyngor gwyddonol yn dweud ei bod yn ddiogel gwneud hyn fydd hynny’n digwydd ond, hyd yn oed wedyn, ni allwn gymryd yn ganiataol y byddwn yn dychwelyd at drefniadau arferol ar unwaith.

“Mae hyn yn golygu bod ein cefnogaeth dysgu o bell yn debygol o fod â rhan i’w chwarae ochr yn ochr â’r ddarpariaeth mewn ysgolion.

“Hefyd rhaid i ni ystyried sut i gefnogi ysgolion i helpu plant i ailintegreiddio mewn ysgolion pan ddaw’r amser, a phenderfynu beth ddylai ffocws y dysgu fod.”

Hefyd mae’r datganiad yn cydnabod sut mae Cymru mewn sefyllfa dda i gefnogi ysgolion, ymarferwyr a dysgwyr drwy ei phlatfform digidol blaenllaw yn y byd, Hwb ond mae’n addo defnyddio’r dechnoleg ymhellach fyth.

Bydd y datganiad polisi’n cael ei ddilyn yn awr gan gyfarwyddyd ar gyfer penaethiaid, athrawon, cymorthyddion addysgu, holl staff yr ysgolion a rhieni a gofalwyr yn nes ymlaen yn ystod yr wythnos hon, gyda mwy o gyfarwyddyd ac adnoddau’n cael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun, Ebrill 27.

Meddai’r Gweinidog wedyn: “Mae ein cenhadaeth genedlaethol ni i godi safonau, cau’r bwlch cyrhaeddiad a sicrhau system addysg sy’n destun balchder cenedlaethol ac y mae gan y cyhoedd hyder ynddi wedi sbarduno cynnydd ar gyfer ein dysgwyr, ein hathrawon, ein cymorthyddion addysgu a’r holl staff addysg a’n hysgolion yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

“Ni ddylem – ac ni fyddwn – yn colli golwg ar yr uchelgais ar y cyd ar gyfer pob un plentyn yn ystod y cyfnod rhyfeddol heriol hwn.    

“Rydyn ni wedi cyhoeddi’r datganiad polisi heddiw er mwyn rhoi sicrwydd ac i roi gwybod i bobl beth i’w ddisgwyl – byddwn yn rhoi cyfarwyddyd pellach i benaethiaid, athrawon, cymorthyddion addysgu, yr holl staff addysg a rhieni a gofalwyr yn nes ymlaen yn ystod yr wythnos hon.”

Dywedodd Prif Weithredwr Parentkind John Jolly: “Rydyn ni’n croesawu’r eglurder sydd wedi’i roi i rieni a gofalwyr gan y Gweinidog Addysg am y disgwyliadau ohonynt yn ystod y cyfnod yma o gau ysgolion ac yn canmol yr adnoddau digidol ychwanegol sydd wedi bod ar gael i helpu rhieni i gefnogi addysg eu plant gartref.

“Ond ymhellach rydyn ni’n gwerthfawrogi’r neges nad oes disgwyl i rieni fod yn athrawon, a bod pob teulu’n cofio mai iechyd meddwl a chorfforol da yw’r elfen hanfodol i’w blaenoriaethu drwy gydol y cyfnod o ddysgu gartref.”  

Am fwy o wybodaeth, ewch i hwb.gov.wales/staysafestaylearning.

I ddarllen datganiad polisi Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu yn llawn, ewch i gov.wales/stay-safe-stay-learning.

Recommend0 recommendationsPublished in Student view

Related Articles

City & Guilds Associate Vacancies available - FE News

Responses