From education to employment

Ymtaeb i COVID: Coleg Gŵyr Abertawe yn atgyfnerthu cymorth ar draws ei gymuned

Gan fod addysgu wyneb yn wyneb wedi’i atal oherwydd coronafeirws, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn defnyddio ei amrywiaeth eang o dechnegau ac arbenigedd dysgu o bell ac ar-lein i barhau i gyflawni ei genhadaeth – sef helpu myfyrwyr i gyrraedd eu cam addysgol neu gyflogaeth nesaf.

Yn ystod y cyfnod cyn cau, dechreuodd timau addysgu baratoi dysgwyr yn gyflym yn eu sesiynau tiwtorial a chafodd tua 450 o liniaduron a dyfeisiau eraill eu benthyca i fyfyrwyr a staff.

Y cam nesaf oedd sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn parhau i ddilyn yr amserlen y cytunwyd arni fel y byddent yn derbyn cyfuniad o addysgu ar-lein trwy lwyfannau fel Timau Microsoft ynghyd â mynediad i ddeunyddiau fel fideos, nodiadau darlith, canllawiau cyfarwyddiadau a hen bapurau arholiad – a chymorth cwricwlwm naill ai fel rhan o grŵp neu ar sail un i un.

Er mwyn helpu tiwtoriaid, mae’r Coleg wedi dyfeisio pecyn cymorth cynhwysfawr i’w cynorthwyo i ddatblygu a darparu deunyddiau ar-lein. Mae hyn yn cynnwys sesiynau tiwtorial ar-lein a gyflwynwyd gan ymarferwyr a datblygwyr, gwefan bwrpasol yn dangos rhai o’r arferion rhagorol sydd ar waith, arwyddbyst i amrywiaeth o lyfrgelloedd ar-lein, a chyflwyno system gyfeillio lle mae tiwtoriaid â llai o brofiad yn partneru ag eraill i brofi’r offer a’r technegau.

Ar ben yr holl gymorth cwricwlwm hwn, mae’r Coleg wedi cadw lefel uchel o gymorth bugeiliol a mwy cyffredinol i’w gymuned gyfan trwy ei dîm o swyddogion cymorth myfyrwyr, gweithgareddau lles a chyngor ac arweiniad.

Wrth siarad am y dulliau newydd hyn o weithio, dywedodd y Pennaeth Mark Jones: “Mae canlyniadau’r holl gymorth hwn wedi bod yn syfrdanol, gyda dros 70% o gymuned gyfan ein Coleg yn defnyddio llwyfannau digidol.”

Hyd yn hyn bu dros 8,600 o ryngweithiadau digidol y dydd ac mae dros 4,800 o fyfyrwyr yn defnyddio llwyfan dysgu’r Coleg, sef Moodle, yn rheolaidd.

“Mae’n stori wych,” ychwanegodd Mark. “Mae’r dull hwn yn fodel a ffefrir gan lawer o fyfyrwyr, mae wedi helpu gydag ymgysylltu, ond bydd hefyd yn cyfrannu at yr hyn rydyn ni’n rhagweld y bydd yn ganlyniadau rhagorol yn yr haf.

“Yn olaf, allwn ni ddim cyflawni hyn oll heb ymroddiad enfawr y staff o bob rhan o’r Coleg oherwydd yn gyson maen nhw’n dangos arloesedd, gwydnwch ac ymrwymiad i’n myfyrwyr, ac felly hoffwn estyn fy niolch cywiraf iddyn nhw.”

Y cam nesaf yw datblygu deunyddiau trosiannol ar gyfer disgyblion ysgol ledled y ddinas a hoffai ymuno â ni ym mis Medi 2020.


Related Articles

Responses