The Welsh Education Minister @Kirsty_Williams has announced how current Year 10 and 12 learners in Wales will be assessed, as alternative arrangements are introduced following the outbreak of the #coronavirus and the cancellation of summer exams.

The Minister has decided that Year 10 and 12 students who were due to sit exams this summer will not be required to sit these exams at a later date.

The Minister’s decision was based on detailed consideration of the options available and advice from Qualifications Wales and the Welsh Joint Education Committee (WJEC).

AS levels

In Wales, as well as being stand-alone qualifications, AS levels also contribute to A level qualifications. AS units are usually taken in Year 12, with A2 units taken in Year 13.

This year’s AS learners will still receive an AS grade. However, it will be calculated using a range of evidence, including teacher assessed grades.

In summer 2021, current AS learners will have two options for their A level award. They will choose whether to:

  • only sit the A2 units, with the A level grade based on their performance in the A2 units;
  • or sit both the AS and A2 units. They will be awarded the best grade from either route.

Year 10

Year 10 learners who were due to sit exams that would have led to a GCSE this summer will be issued a grade in the same way as those in Year 11. The grade will be based on evidence including teacher assessments during the academic year to date.

Those who were due to sit units that will lead to GCSE results next summer will not receive a unit result. Instead, those learners will have two choices, to either:  

  • sit only the units they plan to take in summer 2021, with their GCSE grade based on that performance only;
  • or sit the Year 10 units in summer 2021, along with the Year 11 units. They will be awarded the best grade from either route.

Kirsty Williams said:

“In these unprecedented times, it’s vital we provide as much certainty to young people as we can, especially those who were due to sit important exams this summer. This has not been an easy decision, but I’m confident these measures for Years 10 and 12 are the best way forward and will provide clarity for those students who were anxious about how their hard work would be recognised.

“Since the decision to close schools and cancel this summer’s exams, we have worked as quickly as possible to develop the detailed information students need.

 “I would like to thank students for their patience and I will continue to provide updates to students as soon as I can.”

Philip Blaker, Chief Executive Qualifications Wales, said:

“We welcome the Minister’s decision, which provides greater clarity on this summer’s exams for everyone involved in these qualifications. In very difficult circumstances we think this offers the best approach for learners studying for AS and those in Year 10.

“Beyond this, there is more work happening to find solutions across other qualifications. We remain focused on doing the right thing to protect learners at this disruptive time and we will continue to update as often as we possibly can.”

Ian Morgan, Chief Executive of WJEC:

"Following the Minister’s decision last week about school closures and the cancellation of this summer’s exams, we have been working closely with Qualifications Wales to consider the impact for all learners.

“We welcome today’s announcement on the options available to year 10 and 12 learners. We will work as swiftly as possible to put all the necessary actions in place and ensure that learners receive recognition for all their hard work, are treated fairly and receive the qualifications they deserve.”

Gweinidog Addysg yn cyhoeddi trefniadau arholi ar gyfer blynyddoedd 10 a 12

Mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi sut y bydd dysgwyr Blwyddyn 10 a 12 yng Nghymru yn cael eu hasesu, wrth i drefniadau amgen gael eu cyflwyno yn dilyn y coronafeirws a chanslo arholiadau'r haf.

Mae'r Gweinidog wedi penderfynu na fydd yn ofynnol i fyfyrwyr blwyddyn 10 a 12 oedd ar fin sefyll arholiadau yn yr haf sefyll yr arholiadau hynny ar ddyddiad  diweddarach.

Roedd penderfyniad y Gweinidog yn seiliedig ar ystyriaeth fanwl o'r opsiynau oedd ar gael a chyngor gan Cymwysterau Cymru a Chyd-Bwyllgor Addysg Cymru (CBAC).

Safon UG

Yng Nghymru, yn ogystal â bod yn gymwysterau annibynnol, mae safon UG hefyd yn cyfrannu at gymwysterau Safon Uwch. Mae unedau UG yn cael eu sefyll ym Mlwyddyn 12 fel arfer, gydag unedau U2 yn cael eu sefyll ym Mlwyddyn 13.

Eleni, bydd dysgwyr Safon UG yn cael gradd. Bydd yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth, gan gynnwys graddau a aseswyd gan yr athro.

Yn haf 2021, bydd gan y dysgwyr UG presennol ddau ddewis ar gyfer eu dyfarniad Safon Uwch. Gallant ddewis a ydynt am:

  • sefyll yr unedau U2 yn unig, gyda'r radd Safon Uwch yn cael ei dyfarnu ar eu perfformiad yn yr unedau U2 yn unig;
  • neu sefyll yr unedau UG ac U2. Byddant yn derbyn y radd orau o'r naill lwybr neu'r llall.

Blwyddyn 10

Bydd dysgwyr Blwyddyn 10 a oedd ar fin sefyll arholiadau a fyddai wedi arwain at TGAU yr haf hwn yn cael gradd yn yr un ffordd â'r rheini ym Mlwyddyn 11. Bydd y radd yn seiliedig ar dystiolaeth gan gynnwys asesiadau athrawon yn ystod y flwyddyn academaidd hyd yma.

Ni fydd y rhai a oedd i fod i sefyll unedau a fydd yn arwain at ganlyniadau TGAU yr haf nesaf yn cael canlyniadau uned. Yn hytrach, bydd gan y dysgwyr hynny ddau ddewis, naill ai: 

  • sefyll yr unedau y maent yn bwriadu eu cymryd yn unig yn ystod yr haf 2021, gyda'u gradd TGAU yn seiliedig ar y perfformiad hwnnw'n unig;
  • neu sefyll unedau Blwyddyn 10 yn haf 2021, ynghyd ag unedau blwyddyn 11. Byddant yn derbyn y radd orau o'r naill lwybr neu'r llall.

Dywedodd Kirsty Williams:

"Yn y cyfnod hwn, na welwyd ei debyg o’r blaen, mae'n hanfodol ein bod yn rhoi cymaint o sicrwydd i bobl ifanc ag y gallwn, yn enwedig y rhai oedd ar fin sefyll arholiadau pwysig yr haf hwn. Nid oedd hwn yn benderfyniad hawdd, ond rwy'n hyderus mai'r mesurau hyn ar gyfer Blynyddoedd 10 a 12 yw'r ffordd orau ymlaen. Byddant yn rhoi eglurder i'r myfyrwyr hynny a oedd yn bryderus ynghylch sut y byddai eu gwaith caled yn cael ei gydnabod.

 "Ers y penderfyniad i gau ysgolion a chanslo arholiadau'r haf hwn, rydym wedi gweithio mor gyflym â phosibl i ddatblygu'r wybodaeth fanwl sydd ei hangen ar fyfyrwyr.

 "Hoffwn ddiolch i fyfyrwyr am eu hamynedd a byddaf yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt cyn gynted ag y gallaf."

Dywedodd Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru:

"Rydym yn croesawu penderfyniad y Gweinidog, sy'n rhoi mwy o eglurder ar arholiadau'r haf hwn i bawb sy'n ymwneud â'r cymwysterau hyn. Mewn amgylchiadau anodd iawn, credwn mai dyma sy'n cynnig y dull gorau i ddysgwyr sy'n astudio ar gyfer UG a blwyddyn 10.

"Y tu hwnt i hyn, mae mwy o waith yn digwydd i ddod o hyd i atebion ar draws cymwysterau eraill. Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar wneud y peth iawn i amddiffyn dysgwyr ar yr amser trafferthus hwn a byddwn yn parhau i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf mor aml ag y gallwn."

Dywedodd Ian Morgan, Prif Weithredwr CBAC:

 "Yn dilyn penderfyniad y Gweinidog yr wythnos ddiwethaf ynghylch cau ysgolion a chanslo arholiadau'r haf hwn, rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda Cymwysterau Cymru i ystyried yr effaith ar bob dysgwr.

"Rydym yn croesawu cyhoeddiad heddiw ar yr opsiynau sydd ar gael i ddysgwyr Blwyddyn 10 a 12. Byddwn yn gweithio mor gyflym â phosibl i roi'r holl gamau angenrheidiol ar waith a sicrhau bod dysgwyr yn cael cydnabyddiaeth am eu holl waith caled, gan gael eu trin yn deg a derbyn y cymwysterau y maent yn eu haeddu.

You may also be interested in these articles:

Sponsored Video

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In Jan 2021, FE News had over 173,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector, putting us in the top 2,000 websites in the UK.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page