Welsh Education Minister @KirstyWilliams has today (Saturday, March 28) called on school staff to do what they can to keep schools open for NHS staff and carers during the two weeks that should have been the Easter holidays.

The Minister thanked all school staff who had met the challenge of keeping more than 700 schools open to support with the immediate response to coronavirus before asking for help in what she described as a ‘time of national need’.

The Minister said: “It takes a community to raise a child and that statement has never been more true.

“In this time of national need, our school community has stepped up and met the challenge.

“More than 700 schools have stayed open to look after the children of NHS staff, carers, people who are saving lives.

“I am now asking you to do more and keep schools open during what would have been school holidays.”

Speaking on a video released on Twitter, the Minister continued:

“It has never been more important for our children and young people to be surrounded by the people they know and trust.

“I am asking you to be flexible, and to offer up some time during the Easter period to continue to support both vulnerable children and the families of our critical workers.”

The Minister was clear that she was not asking school staff to put themselves at risk and reiterated that teachers should follow the latest Welsh Government guidance of making school settings safe and the latest public health advice.

The Minister continued: “Many local authorities have already started to put provision for the Easter holidays in place - we expect all Local Authorities to do the same.

“I would like to thank our workforce unions, both nationally and locally who have worked with us towards the same goals – the welfare of our children, young people and teaching profession, not only teachers, but assistants, catering staff, caretakers and many others.”

The Minister also confirmed that the current provision of assistance to families of children in receipt of free school meals would include the Easter school holiday period.

“Wales has a strong tradition of supporting communities and I can confirm that the funding announced last week to support children in receipt of free school meals can be used to carry on providing free school meals over the Easter holiday,” she said.

“This will allow local authorities to continue with their local arrangements while we establish a national scheme to support children in receipt of free school meals.

“In devising a national scheme I will ensure that local authorities will still be able to maintain their own approaches, should they want to do so.

“They will have the discretion to opt into a national scheme, or continue to provide flexible support if that is their preference, such as direct payments or deliveries to families who are unable to leave their homes, due to isolation requirements.

“I believe this will be a sustainable approach, that will enable families to budget and plan their spend according to their needs.”

The Minister ended her video message by saying; “Finally, I would like to say how much I, and the people of Wales, appreciate your commitment, your dedication and your goodwill.

“For me, and pupils across Wales, school staff are already our everyday heroes. But now in this time of national need – in supporting the fight against coronavirus – you are national heroes.”

Y Gweinidog Addysg yn gofyn i ‘arwyr cenedlaethol’ gadw ysgolion ar agor ar gyfer y GIG a gofalwyr yn ystod y gwyliau ysgol

Heddiw (dydd Sadwrn, Mawrth 28) galwodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, ar staff addysgu i wneud yr hyn a allan nhw i gadw ysgolion ar agor ar gyfer staff y GIG a gofalwyr yn ystod y ddwy wythnos a ddylai fod wedi bod yn wyliau Pasg.

Diolchodd y Gweinidog i bob aelod o staff addysgu a gyfrannodd at gyflawni’r her o gadw mwy na 700 o ysgolion ar agor er mwyn cefnogi’r ymateb uniongyrchol i’r coronafeirws cyn gofyn am help ar adeg a ddisgrifiodd fel ‘cyfnod o angen cenedlaethol’.

Dywedodd y Gweinidog: “Mae angen cymuned gyfan i fagu plentyn, a dyw’r dywediad yna ddim erioed wedi bod yn fwy gwir.

“Yn y cyfnod hwn o angen cenedlaethol, mae ein cymuned addysgu wedi codi ar eu traed ac ymateb i’r her.

“Mae mwy na 700 o ysgolion wedi cadw eu drysau ar agor er mwyn gofalu am blant staff y GIG, gofalwyr, pobl sy’n achub bywydau.

“Dw i nawr yn gofyn ichi wneud mwy eto a chadw’r ysgolion ar agor yn ystod yr hyn a fyddai wedi bod yn wyliau ysgol.”

Wrth siarad ar fideo a ryddhawyd ar Twitter, aeth y Gweinidog yn ei blaen: “Dyw hi ddim erioed wedi bod yn bwysicach i’n plant a’n pobl ifanc gael pobl y maen nhw’n eu nabod ac yn ymddiried ynddyn nhw o’u cwmpas.

“Dw i’n gofyn ichi fod yn hyblyg a chynnig peth amser dros gyfnod y Pasg i barhau i helpu plant bregus ar y naill law, a theuluoedd ein gweithwyr hanfodol ar y llaw arall.”

Roedd y Gweinidog yn glir nad oedd hi’n gofyn i staff ysgolion eu rhoi eu hunain mewn perygl, a dywedodd unwaith eto y dylai athrawon ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru o ran gwneud lleoliadau ysgol yn llefydd diogel, ynghyd â’r cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf.

Aeth y Gweinidog yn ei blaen: “Mae llawer o awdurdodau lleol eisoes wedi dechrau gwneud trefniadau ar gyfer darpariaeth dros y gwyliau Pasg – rydyn ni’n disgwyl i bob awdurdod lleol wneud yr un fath.

“Fe hoffwn i ddiolch i undebau ein gweithlu, yn genedlaethol ac yn lleol, sydd wedi gweithio gyda ni tuag at yr un amcanion – lles ein plant, ein pobl ifanc a’r proffesiwn addysgu; nid dim ond athrawon, ond cynorthwywyr, staff arlwyo, gofalwyr ysgolion a llawer o bobl eraill.

Cadarnhaodd y Gweinidog hefyd y byddai’r cymorth a ddarperir ar hyn o bryd i deuluoedd plant sy’n cael prydau ysgol am ddim yn ymestyn dros gyfnod gwyliau’r Pasg.

“Mae traddodiad cryf o gefnogi cymunedau yng Nghymru, ac fe alla i gadarnhau bod modd defnyddio’r cyllid a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf i helpu plant sy’n cael prydau ysgol am ddim er mwyn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim dros y gwyliau Pasg,” meddai.

“Fe fydd hyn yn caniatáu i awdurdodau lleol barhau â’u trefniadau lleol tra awn ni ati i sefydlu cynllun cenedlaethol i helpu plant sy’n cael prydau ysgol am ddim.

“Wrth greu cynllun cenedlaethol, fe fyddaf yn gofalu bod awdurdodau lleol yn dal i allu dilyn eu trywydd eu hunain, os byddan nhw’n dymuno gwneud hynny.

“Fe fydd rhyddid ganddyn nhw i optio i mewn i gynllun cenedlaethol, neu barhau i ddarparu cymorth hyblyg os mai dyna yw eu dewis, er enghraifft taliadau uniongyrchol neu gyflenwadau i deuluoedd nad ydyn nhw’n gallu gadael eu cartrefi am eu bod yn hunanynysu.

“Dw i o’r farn bod hwn yn ddull gweithredu cynaliadwy a fydd yn galluogi teuluoedd i gyllidebu a chynllunio eu gwariant ar sail eu hanghenion.”

Daeth y Gweinidog â’i neges fideo i ben drwy ddweud: “Yn olaf, fe hoffwn i ddweud cymaint dw i, a phobl Cymru, yn gwerthfawrogi eich ymrwymiad, eich ymroddiad a’ch ewyllys da.

“I mi, ac i ddisgyblion ledled Cymru, mae staff ysgolion eisoes yn arwyr bob dydd. Ond nawr yn y cyfnod hwn o angen cenedlaethol – wrth gefnogi’r frwydr yn erbyn y coronafeirws – rydych chi’n arwyr cenedlaethol.

You may also be interested in these articles:

Sponsored Video

Register, Login or Login with your Social Media account:


Advertisers

Upcoming FE Events

Advertiser Skyscrapers

Latest Education News

Further Education News

The FE News Channel gives you the latest education news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation and the #FutureofWork.

Providing trustworthy and positive Further Education news and views since 2003, we are a digital news channel with a mixture of written word articles, podcasts and videos. Our specialisation is providing you with a mixture of the latest education news, our stance is always positive, sector building and sharing different perspectives and views from thought leaders, to provide you with a think tank of new ideas and solutions to bring the education sector together and come up with new innovative solutions and ideas.

FE News publish exclusive peer to peer thought leadership articles from our feature writers, as well as user generated content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of the latest education news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, podcasts with leading experts and thought leaders, webinars, video interviews and Further Education news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

Every week FE News has over 200 articles and new pieces of content per week. We are a news channel providing the latest Further Education News, giving insight from multiple sources on the latest education policy developments, latest strategies, through to our thought leaders who provide blue sky thinking strategy, best practice and innovation to help look into the future developments for education and the future of work.

In Jan 2021, FE News had over 173,000 unique visitors according to Google Analytics and over 200 new pieces of news content every week, from thought leadership articles, to the latest education news via written word, podcasts, video to press releases from across the sector, putting us in the top 2,000 websites in the UK.

We thought it would be helpful to explain how we tier our latest education news content and how you can get involved and understand how you can read the latest daily Further Education news and how we structure our FE Week of content:

Main Features

Our main features are exclusive and are thought leadership articles and blue sky thinking with experts writing peer to peer news articles about the future of education and the future of work. The focus is solution led thought leadership, sharing best practice, innovation and emerging strategy. These are often articles about the future of education and the future of work, they often then create future education news articles. We limit our main features to a maximum of 20 per week, as they are often about new concepts and new thought processes. Our main features are also exclusive articles responding to the latest education news, maybe an insight from an expert into a policy announcement or response to an education think tank report or a white paper.

FE Voices

FE Voices was originally set up as a section on FE News to give a voice back to the sector. As we now have over 3,000 newsrooms and contributors, FE Voices are usually thought leadership articles, they don’t necessarily have to be exclusive, but usually are, they are slightly shorter than Main Features. FE Voices can include more mixed media with the Further Education News articles, such as embedded podcasts and videos. Our sector response articles asking for different comments and opinions to education policy announcements or responding to a report of white paper are usually held in the FE Voices section. If we have a live podcast in an evening or a radio show such as SkillsWorldLive radio show, the next morning we place the FE podcast recording in the FE Voices section.

Sector News

In sector news we have a blend of content from Press Releases, education resources, reports, education research, white papers from a range of contributors. We have a lot of positive education news articles from colleges, awarding organisations and Apprenticeship Training Providers, press releases from DfE to Think Tanks giving the overview of a report, through to helpful resources to help you with delivering education strategies to your learners and students.

Podcasts

We have a range of education podcasts on FE News, from hour long full production FE podcasts such as SkillsWorldLive in conjunction with the Federation of Awarding Bodies, to weekly podcasts from experts and thought leaders, providing advice and guidance to leaders. FE News also record podcasts at conferences and events, giving you one on one podcasts with education and skills experts on the latest strategies and developments.

We have over 150 education podcasts on FE News, ranging from EdTech podcasts with experts discussing Education 4.0 and how technology is complimenting and transforming education, to podcasts with experts discussing education research, the future of work, how to develop skills systems for jobs of the future to interviews with the Apprenticeship and Skills Minister.

We record our own exclusive FE News podcasts, work in conjunction with sector partners such as FAB to create weekly podcasts and daily education podcasts, through to working with sector leaders creating exclusive education news podcasts.

Education Video Interviews

FE News have over 700 FE Video interviews and have been recording education video interviews with experts for over 12 years. These are usually vox pop video interviews with experts across education and work, discussing blue sky thinking ideas and views about the future of education and work.

Events

FE News has a free events calendar to check out the latest conferences, webinars and events to keep up to date with the latest education news and strategies.

FE Newsrooms

The FE Newsroom is home to your content if you are a FE News contributor. It also help the audience develop relationship with either you as an individual or your organisation as they can click through and ‘box set’ consume all of your previous thought leadership articles, latest education news press releases, videos and education podcasts.

Do you want to contribute, share your ideas or vision or share a press release?

If you want to write a thought leadership article, share your ideas and vision for the future of education or the future of work, write a press release sharing the latest education news or contribute to a podcast, first of all you need to set up a FE Newsroom login (which is free): once the team have approved your newsroom (all content, newsrooms are all approved by a member of the FE News team- no robots are used in this process!), you can then start adding content (again all articles, videos and podcasts are all approved by the FE News editorial team before they go live on FE News). As all newsrooms and content are approved by the FE News team, there will be a slight delay on the team being able to review and approve content.

 RSS IconRSS Feed Selection Page