From education to employment

Welsh language immersion support for learners to be expanded Wales-wide

Jeremy Miles

Welsh language late immersion provision is set to be expanded across Wales, from Conwy to Caerphilly, thanks to Welsh Government (@WelshGovernment) funding @wgmin_education

Eight local authority areas will create their first Welsh language late immersion centres and all Welsh local authorities will receive additional funding to focus on establishing new late immersion provision where there has previously been none, or to expand their provision to meet the growing demand.

This follows £2.2m of Welsh Government investment which was announced in September

Late immersion provision helps learners entering Welsh-medium education at a later stage – typically after the age of seven – and pupils for whom Welsh may not have been part of their daily routine, to gain the skills and confidence needed to continue their learning through Welsh

This investment will also support learners who may have missed out on vital learning time or lost some of their language capability during the pandemic.

The vision to expand the pupil immersion programme is a manifesto commitment and part of the Welsh Government’s Programme for Government. It will contribute towards the aim of reaching one million Welsh speakers by 2050, and increasing the daily use of our language. The education system plays a key part in creating new Welsh speakers.

The Welsh Government is working with local authorities to set up a Wales-wide late immersion network, to share information and best practice.

Jeremy Miles, the Minister for Education and Welsh Language, said:

“The Welsh language belongs to us all, and I’m committed to providing the support needed to achieve the goals in our ‘Cymraeg 2050’ strategy and to help more of us to learn and use our language.

“The applications we received from local authorities across Wales for late immersion support showed true enthusiasm for expanding this programme. I’m delighted to see that there is a real commitment right across the country to support our learners to enter Welsh medium education, even if that is at a later entry point, and help them to develop bilingual skills for life.”

The eight local authority areas where new late immersion provision will be created are Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Torfaen, Merthyr Tydfil, Neath Port Talbot, Powys, and the Vale of Glamorgan.

All parts of Wales will receive funding, which includes expanding existing late immersion programmes and some additional support for late immersion in Welsh language schools as a result of the pandemic.

Ehangu cymorth trochi yn y Gymraeg i ddysgwyr ledled Cymru

Mae darpariaeth trochi hwyr yn y Gymraeg yn mynd i gael ei hehangu ledled Cymru, o Gonwy i Gaerffili, diolch i gyllid Llywodraeth Cymru.

Bydd wyth ardal awdurdod lleol yn creu eu canolfannau trochi hwyr cyntaf yn y Gymraeg, a bydd holl awdurdodau lleol Cymru yn cael cyllid ychwanegol i ganolbwyntio ar sefydlu darpariaeth trochi hwyr newydd lle nad oedd yn bodoli o gwbl o’r blaen, neu i ehangu eu darpariaeth i ymateb i’r galw cynyddol.

Daw hyn yn dilyn buddsoddiad o £2.2m gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Medi.

Mae darpariaeth trochi hwyr yn helpu dysgwyr sy’n ymuno ag addysg Gymraeg yn ddiweddarach, – dweder ar ôl saith oed –, a disgyblion nad oedd y Gymraeg yn rhan o’u bywyd bob dydd efallai, i feithrin y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen er mwyn parhau i ddysgu drwy’r Gymraeg.

Bydd y buddsoddiad hwn hefyd yn cefnogi dysgwyr a allai fod wedi colli amser dysgu hanfodol neu rai o’u sgiliau iaith yn ystod y pandemig.

Mae’r weledigaeth i ehangu’r rhaglen drochi i ddisgyblion yn un o ymrwymiadau’r maniffesto ac yn rhan o Raglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru. Bydd yn cyfrannu at y nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac o gynyddu’r defnydd a wneir o’n hiaith bob dydd. Mae’r system addysg yn chwarae rôl allweddol yn y broses o greu siaradwyr newydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio ag awdurdodau lleol i sefydlu rhwydwaith trochi hwyr ar gyfer Cymru gyfan, i rannu gwybodaeth ac arferion gorau.

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg:

“Mae’r Gymraeg yn perthyn inni i gyd, a dw i wedi ymrwymo i ddarparu’r gefnogaeth sydd ei hangen i gyflawni amcanion strategaeth ‘Cymraeg 2050’ ac i helpu mwy ohonom i ddysgu a defnyddio ein hiaith.

“Mae’r ceisiadau a ddaeth i law gan awdurdodau lleol ledled Cymru am gymorth trochi hwyr yn dangos gwir frwdfrydedd dros ehangu’r rhaglen hon. Dw i wrth fy modd â’r ymrwymiad gwirioneddol ym mhob cwr o’r wlad i gefnogi ein dysgwyr i ymuno ag addysg Gymraeg, hyd yn oed os yw hynny’n digwydd yn ddiweddarach, a’u helpu i ddatblygu sgiliau byw dwyieithog.”

Yr wyth ardal awdurdod lleol lle caiff darpariaeth trochi hwyr newydd ei chreu yw Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Torfaen, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Powys, a Bro Morgannwg.

Bydd pob rhan o Gymru yn cael cyllid, a fydd yn ehangu rhaglenni trochi hwyr sydd eisoes yn bodoli, ac yn gymorth ychwanegol i drochi hwyr mewn ysgolion Cymraeg yn dilyn y pandemig.


Related Articles

Responses