From education to employment

New guidance to support September schools return

Kirsty Williams, the Minister for Education

The Welsh Government has today (13 Jul) published updated guidance to support schools prior to the return of all pupils in September.

Last Thursday, the Education Minister, Kirsty Williams, announced that all learners would be able to return to schools in the autumn.  

The guidance will supports schools, local authorities and settings to implement full operations in the autumn, including new guidance on contact groups.

The Welsh Government will make £29 million available to ‘recruit, recover and raise standards’, in response to the pandemic.

Kirsty Williams, the Minister for Education, said:

“This updated guidance reflects the latest medical and scientific advice, striking a balance between structured national guidance and local flexibility.

“We have learned this year that we must be prepared for a range of scenarios. This guidance sets out what learning priorities should remain constant, regardless of where learning takes place.

“It will support our schools and education settings in ensuring learners continue to access a broad and balanced curriculum and continue to make progress in their learning.

 “I would like to thank our local authorities and the trade unions for their input into this guidance, and of course our school staff for their dedication, professionalism and hard work over the last few months, which has set us in good stead for a full return in September.”

Canllawiau newydd i gefnogi dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau diwygiedig i gefnogi ysgolion, cyn i’r holl ddisgyblion ddychwelyd ym mis Medi.

Ddydd Iau diwethaf, roedd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi y gallai’r holl ddysgwyr ddychwelyd i’r ysgol yn yr hydref.

Bydd y canllawiau hyn yn helpu ysgolion, awdurdodau lleol a lleoliadau i weithredu’n llawn yn yr hydref – ac mae’r canllawiau hefyd yn cynnwys arweiniad newydd ar grwpiau cyswllt.

Bydd £29 miliwn ar gael gan Lywodraeth Cymru i ‘recriwtio, adfer a chodi safonau’, mewn ymateb i’r pandemig.

Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg:

“Mae’r canllawiau diwygiedig hyn yn adlewyrchu’r cyngor meddygol a gwyddonol diweddaraf. Ac mae’r cyngor yn cynnig llwybr canol rhwng canllawiau cenedlaethol strwythuredig a hyblygrwydd lleol.

“Eleni, rydyn ni wedi dysgu bod yn rhaid inni fod yn barod ar gyfer amrywiaeth o senarios. Mae’r canllawiau hyn yn nodi pa flaenoriaethau dysgu a ddylai barhau i fod yn gyson, ni waeth ble mae’r dysgu’n cael ei gynnal.

“Bydd hynny’n helpu ein hysgolion a’n lleoliadau addysg i sicrhau bod dysgwyr yn parhau i elwa ar gwricwlwm eang a chytbwys a’u bod yn parhau i wneud cynnydd wrth ddysgu.

“Hoffwn ddiolch i’n hawdurdodau lleol a’r undebau llafur am eu cyfraniad at y canllawiau hyn. Ac wrth gwrs, diolch o galon i staff ein hysgolion am eu hymroddiad, eu proffesiynoldeb a’u gwaith caled dros y misoedd diwethaf, sydd wedi sicrhau ein bod ni’n barod i bawb ddychwelyd ym mis Medi.” 

 


Related Articles

Responses